Sedere permanenta pentru cetateni britanici – Dacă sunteți cetățean britanic (aplicabil și membrilor de familie), beneficiar al Acordului de retragere și ați obținut dreptul de ședere permanentă pe teritoriul României (până la data de 31.12.2020), vi se va recunoaște în continuare acest drept, dacă solicitați eliberarea permisului de ședere permanentă până la data de 31.12.2021 inclusiv.

În acest caz, pentru eliberarea permisului de ședere, veți avea nevoie de următoarele documente:

 • documentul de trecere a frontierei în copie şi original;
 • certificat de cazier judiciar sau document cu aceași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
 • acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi original);

Condiții pentru recunoașterea dreptului de ședere permanentă

Vi se va recunoaște dreptul de ședere permanentă, la cerere, dacă la data soluționării cererii sunteți titular ai unui drept de ședere temporar pe teritoriul României și îndepliniți următoarele condiții:

 • ați avut drept de şedere temporară pe teritoriul României în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, iar în această perioadă nu au existat măsuri de îndepărtare de pe teritoriul national depusă împotriva dumneavoastră;
 • puteți face dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul venitului minim garantat în România;
 • puteți face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;
 • nu prezentați pericol pentru securitatea naţională;
 • nu constituiți o ameninţare la adresa ordinii publice (condiţia se consideră îndeplinită dacă nu ați săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care vi s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani).

Dacă sunteți cetățean britanic (aplicabil și membrilor de familie), beneficiar al Acordului de retragere și solicitați recunoașterea dreptului de ședere permanentă, trebuie să depuneți la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință, o cerere de eliberare a permisului de ședere permanentă, însoțită de următoarele documente:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (copie şi original);
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă;
 • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată reşedinţa pe teritoriul României.

Şedere permanentă pentru minori

Dacă sunteți cetățean britanic (aplicabil și membrilor de familie), beneficiar al Acordului de retragere, puteți solicita acordarea dreptului de ședere permanentă pentru copiii minori, doar dacă sunteți beneficiari ai acestui drept. Solicitarea se face în baza depunerii următoarelor documente:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
 • acte doveditoare privind spatiul de locuit (copie şi original);
 • certificatul de naștere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului);
 • consimţământul în forma autentică al părintelui care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

Sedere permanenta cetateni britanici

Sedere permanenta cetateni britanici

Sedere permanenta pentru cetateni britanici

Cererile pentru recunoașterea dreptului de şedere permanentă vor fi soluţionate în termen de 30 zile. Din motive obiective, acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile, cu înştiinţarea solicitantului.

Valabilitatea permiselor de ședere permanentă este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

În cazul unui refuz pentru eliberarea permisului de ședere permanentă, solicitantului I se vor comunica în scris atât decizia, precum și motivele care au stat la baza acesteia. Împotriva refuzului recunoașterii dreptului de şedere permanentă se poate formula acțiune la instanța de contencios administrativ competentă.