ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE MUNCA PENTRU UN CETATEAN STRAIN LA UN ANGAJATOR ROMAN SUNT URMATOARELE:

 • Cererea motivata a angajatorului (modelul are caracter orientativ);
 • Dovada imputernicirii ā€“ angajatorul va imputernici, in conditiile legii, o persoana care sa ilĀ reprezinte pentru obtinerea avizului de munca;
 • Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original;
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-auĀ operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentruĀ savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cuĀ activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
 • Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei razaĀ teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei razaĀ teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
 • Fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
 • Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de largaĀ circulatie (decupaj din ziar);
 • Oferta ferma de angajare din partea firmei angajatoare;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilorĀ vacante (va cuprinde date referitoare la modul de selectie, numarul de candidati si motivul pentru care a fost selectat actualul candidat);
 • Curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuiaĀ ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat inĀ munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • Copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care seĀ solicita eliberarea avizului de munca, tradus si legalizat in conditiile legii; diplomele,Ā certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu;
 • Documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al UE a calificarii profesionale necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea avizului de munca.
 • Copia documentului de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.), valabil, alĀ strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
 • Doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Timbru fiscal de 5 Ron.
 • Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat strainuluid de autoritatile din tara de origine sau resedinta.
 • Cazierul judiciar al firmei angajatoare.

https://www.youtube.com/watch?v=T3gsDyDu8h4