Constituirea unei firme poate părea un proces complicat dacă ești cetățean străin, dar realitatea este că orice cetățean străin poate avea firma constituită într-o săptămână. Indiferent de cetățenia pe care o aveți, înființarea unei firme pe teritoriul României este posibilă.

În primul rând trebuie să știți că nu este necesară prezența pe teritoriul României pentru a deschide o firmă. Prin semnarea unei delegații avocațiale puteți împuternici un avocat să vă constituie firma, să redacteze documentele legale, să deschidă un cont bancar pentru firmă, să depună actele la Registrul Comerțului și să ridice certificatul de înregistrare al firmei.

În al doilea rând, dacă sunteți cetățean străin din afara Uniunii Europene, este important să știți că din momentul în care aveți o firmă înregistrată pe teritoriul României, aveți dreptul să obțineți o viză pentru a veni în România și, după sosire, să obțineți un permis de ședere în acest stat.

În cazul în care sunteți cetățean al Uniunii Europene, nu aveți nevoie de viză pentru intrarea în România, dar, dacă doriți să vă stabiliți rezidența în acest stat, veți avea nevoie de un document de înregistrare a rezidenței, după care vi se va aloca un CNP. Având o firma în România puteți obține rapid un astfel de document.

Constituirea unei firme în România

Pentru constituirea unei firme cu asociați/administratori străini se folosește aceeași procedură ca cea folosită pentru cetățenii români. Diferența constă în necesitatea obținerii declarațiilor referitoare la cazierul fiscal și îndeplinirea calității de asociat/administrator.

Pentru constituirea firmei (în care puteți fi asociat cu alte persoane sau nu), veți avea nevoie de următoarele documente:

 • Rezervarea disponibilității denumirii societății;
 • Dovadă deținerii unui sediu social;
 • Acte de identitate pentru asociat și administrator;
 • Specimen semnătură administratori;
 • Dovada depunerii capitalului social;
 • Declarații pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat/administrator;
 • Actul constitutiv în care să fie precizate următoarele: obiectul de activitate, asociații, sediul, administratorii;

Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, trebuie semnat de către toți asociații și trebuie să conțină următoarele:

 

 • datele de identificare ale asociaților (sau ale unicului asociat)

pentru persoane fizice: nume, prenume, CNP (echivalent al acestuia pentru cetățenii străini), locul și dată nașterii, domiciliul, cetățenia
pentru persoane juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului (sau codul unic de înregistrare)

 • forma societății SRL
 • denumirea societății
 • sediul social al societății

– adresa sediului social prevăzut în Actul Constitutiv trebuie să corespundă exact cu cea din actul de proprietate, închiriere sau comodat

 • sediile secundare ale societății sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară (ne referim aici la sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică)
 • obiectul de activitate al companiei

– La acest capitol se vor preciza atât domeniul și obiectul principal de activitate, precum și activitățile secundare în conformitate cu CAEN (Clasificarea Activităților Economice din România)

 • capitalul social

– Se vor preciza: aportul fiecărui asociat exprimat în numerar , numărul total și valoarea nominală a părților sociale; numărul părților sociale așa cum sunt ele repartizate fiecărui asociat.
– Exact că și în cazul cetățenilor români, capitalul social al societății cu răspundere limitată cu asociat unic sau cu asociați străini nu poate fi mai mic de 200 lei.

 • administratorii

– se vor menționa: numele/denumirea completă, locul și data nașterii (pentru persoane fizice), CNP (echivalent/nr. de înregistrare în registrul comerțului pentru administrator persoane juridice) domiciliul/sediul, cetățenia/naționalitatea
– De precizat un lucru foarte important: administratorii S.R.L.-urilor pot fi desemnați dintre asociații societății sau din afară acesteia, pot fi cetățeni români sau străini .

 • datele de identificare ale primilor cenzori

– La SRL desemnarea cenzorilor este obligatorie numai dacă numărul asociaților este mai mare de 15.

 • participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi

– Participarea asociaților la beneficii și pierderi se exprimă în procent din capitalul social. De regulă, participarea la beneficii și pierderi este direct proporțională cu procentul deținut de fiecare asociat la capitalul social.

 • durata societății
 • modul de dizolvare și de lichidare

Pentru asociați persoane juridice străine sunt necesare:

 • Scrisoare de bonitate bancară și scrisoare de bonitate de la camera de comerț din localitatea din străinatate unde s-a înființat
 • Copia documentului de înmatriculare
 • Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor în care se menționează: intenția de asociare în viitoarea sociatate, cota de participare la constituirea capitalului social, persoana desemnată să semneze, actul constitutiv, alte documente necesare inființării societății

După ce firma este constituită există mai multe posibilități pentru obținerea permisului de ședere în România:

– Se poate obține permis de ședere în scop de angajare pe propria firma ( D/AM – angajare în muncă).

– Se poate obține permis de ședere pentru activități comerciale (D/AC – activități comerciale).

Din practica ultimilor ani, am constatat că cea mă eficientă metodă este obținerea vizei D/AM (angajare pe propria firma).

Condițiile vizei comerciale sunt mult mai dificile, legea impunând un plan de afaceri pe care clietul este obligat sa il respecte și să îl îndeplinească pe deplin, sub sancțiunea anulării permisului de ședere.

Pentru obținerea permisului de ședere în scop de angajare în muncă se depune la Inspectoratul General pentru Imigrări un set de documente de la firma și un alt set de documente de la cetățeanul străin care este asociat și administrator în firma obținându-se astfel mai întâi avizul de muncă.

Ulterior se obține viza de muncă D/AM de la consulatul României din țara de origine a străinului și, apoi, acesta poate intra în România pentru a depune cererea pentru emiterea permisului de ședere cu valabilitate de 1 an de zile.

Mai multe detalii despre obținerea avizului de muncă pe pagina: Cum obținem Aviz de Muncă.

 

Alte articole de interes:

Obținere avize de muncă și permise de ședere în scop de muncă

Obținere permise de ședere în România

Permise de ședere și avize de muncă pentru străini

Obținerea avizului de muncă pentru schimbarea funcției cetățeanului străin

Prelungirea permiselor de ședere în scop de muncă, reîntregirea familiei și alte scopuri