Pentru cetatenii non UE

AVIZUL DE MUNCA PENTRU LUCRATORII INALT CALIFICATI – va da dreptul sa lucrati in baza unui contract de munca valabil, incheiat pe o perioada de cel putin un an, la o persoana fizica sau juridică din Romania, pe un loc de munca inalt calificat

Documentele pe care angajatorul trebuie sa le depuna la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari pentru obtinerea avizului de munca sunt:

 • opis;
 • cererea motivata a angajatorului (modelul are caracter orientativ);
 • dovada imputernicirii – orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii;
 • Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenta unei hotãrâri judecãtoreşti definitive pentru sãvârşirea de infracţiuni de cãtre asociatul unic sau, dupã caz, de asociaţi, în legatura cu activitatea pe care o desfãşoarã sau la declararea stãrii de faliment;
 • Copia contractului de muncă valabil sau oferta fermă de angajare pe un loc de muncã înalt calificat;
 • Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza teritorialã angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agenţia pentru ocuparea forţei de munca în a carei raza teritorialã isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibilã pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;
 • Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;
 • Diploma de studii tradusă şi legalizată a străinului pentru care se solicită eliberarea avizului de muncă, prin care să facă dovada obţinerii unei calificãri din învãţãmântul postliceal sau superior necesare ocupãrii funcţiei pentru care se solicitã eliberarea avizului de muncã, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;
 • În cazul profesiilor reglementate,după caz, vor fi prezentate documente care atestã obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel de cunoştinţe comparabil cu calificãrile din învãţãmântul postliceal sau superior, a calificãrii profesionale superioare necesare ocupãrii funcţiei pentru care se solicitã eliberarea avizului de muncã;
 • Curriculum vitae al strainului si doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului şi după caz a permisului de şedere în România;
 • Taxa timbru extrajudiciar 5 Ron;

SITUATII LEGALE IN CARE NU AVETI NEVOIE DE AUTORIZATIE DE MUNCA

Daca va incadrati in una dintre urmatoarele categorii, va puteti angaja in Romania la o persoana fizica sau juridica fara a mai trece prin procedura obtinerii avizului de munca de la Inspectoratul General pentru Imigrari.

Este insa necesar sa se treaca prin celelalte etape: obtinerea vizei de lunga sedere, incheierea contractului individual de munca sau detasare, dupa caz, obtinerea permisului de sedere pentru angajare.

 1. detineti un drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
 2. faceti parte din categoria de cetateni straini al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii;
 3. ati dobandit o forma de protectie in Romania; De ex :daca sunteti tolerati, pe perioada cat vi s-a aprobat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei;
 4. sunteti solicitanti de azil, dupa un an de la data depunerii cererii de azil, daca va mai aflati in procedura de terminare a unei forme de protectie;
 5. urmeaza sa desfasurati pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte institutii ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
 6. sunteti numit sef de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;
 7. sunteti membru de familie al unui cetatean roman;
 8. sunteti angajat al unei companii cu sediul in unul dintre statele membre UE/SEE ori in Confederatia Elvetiana si sunteti detasat in Romania (va trebui sa prezentati permisul de sedere din acel stat).
 9. desfasurati activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personal inalt calificat, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii.

OBTINEREA AVIZULUI DE MUNCA – 45 DE ZILE

Daca intentionati să lucrati în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene va trebui să găsiți un angajator persoana fizica sau juridica, doritor sa va angajeze. Acesta va trebui sa obtina pentru dumneavoastra un aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social.

Pentru aceasta, va depune o serie de documente.In momentul in care avizul este aprobat, angajatorul va plati o taxa de 100 euro pentru a putea fi ridicat avizul de munca.

Daca apelati la serviciile noastre putem obtine avizul de munca in 30-45 de zile lucratoare din momentul in care ne puneti actele la dispozitie.

Pentru obtinerea avizului de angajare sunt necesare urmatoarele documente:

 • Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original (sau o copie legalizata)
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
 • Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
 • Fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
 • Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian
 • Oferta ferma de angajare din partea firmei angajatoare;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante (va cuprinde date referitoare la modul de selectie, numarul de candidati si motivul pentru care a fost selectat actualul candidat);
 • Curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • Copia legalizata a actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea avizului de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
 • Copia pasaportului, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
 • Doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat strainuluid de autoritatile din tara de origine sau resedinta.
 • Cazierul judiciar al firmei angajatoare.

Imigrari in Romania Bucuresti pentru cetatenii non UE